Inovace a technologie ve vzdělávání

ITEV Magazine – instructions 2019 – EN

Časopis ITEV – ISSN 2571-2519

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1 2018

Obsahové zaměření časopisu

Časopis se věnuje především problematice ve vzdělávání technických a přírodovědných oborů v rámci širokého spektra vzdělávacích institucí. Časopis je platformou pro transfer nových a inovativních poznatků do pedagogické praxe. Specializuje se na výzkum, vývoj a evaluaci nových didaktických pomůcek, postupů a metod. Publikuje zejména výsledky specifického výzkumu s participací studentů a informace vedoucí ke zkvalitňování a zefektivňování vzdělávacího procesu.
Časopis je zaměřený zejména na středoevropský prostor a státy s podobnými školskými systémy. Publikuje texty článků psané v jazyce českém, anglickém, slovenském a polském.
Cílem časopisu je umožnit publikaci zajímavých myšlenek a vizí vědeckých a odborných pracovníků se zájmem o efektivní a kvalitní školství. Časopis vychází jednou ročně.

Ročník 2019

Pokyny pro autory

Časopis publikuje výsledky vědecké a odborné práce, které jsou v souladu se zaměřením časopisu, jsou pozitivně hodnoceny vybranými recenzenty a splňují formální kritéria. Časopis uveřejňuje texty článků psané v jazyce českém, anglickém, slovenském a polském.

Články jsou zasílány na emailovou adresu redakce (itevjournal@gmail.com) a to od 20.5. do 20.11. každého roku. Autoři článků dodržují formátování a strukturu danou danou šablonou pro tvorbu příspěvku. Zejména se jedná o:

1) přítomnost abstraktu a názvu článku v anglickém a národním jazyce (jazyce příspěvku), klíčových slov,

2) strukturovaný obsah článku a závěr,

3) literatura a zdroje (pokud jsou potřeba).

Autoři nechť se vyvarují použití poznámek pod čarou a propojení komponent na další programy, soubory a databáze.

Příspěvky neprochází jazykovou ani stylistickou korekturou. Jsou redakčně upraveny.

Šablona pro příspěvek

 

Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá anonymně ve dvou fázích. Každý zaslaný článek po splnění formálních náležitostí je redakcí zaslán dvěma recenzentům.  Recenzent posuzuje zejména přínos řešení, aktuálnost zpracovávané problematiky, atraktivnost tématu nebo relevanci zdrojů či použitých nástrojů. O konečném verdiktu o vydání rozhoduje vždy redakce. Redakce si vyhrazuje právo nevydat článek ani podpořený pozitivními posudky.