Inovace a technologie ve vzdělávání

Innovations and Technologies in Education

 

ITEV Magazine – ISSN 2571-2519

Časopis ITEV – ISSN 2571-2519

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2018

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2019

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2020, 2/2020

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2021, 2/2021

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2022, 2/2022

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2023, 2/2023

Inovace a technologie ve vzdělávání – číslo 1/2024 – deadline 30. 6. 2024!

 

Ahead of Print ITEV 1/2024:

 

 

Paper templates

Download template DOCX

 

The scope of journal ITEV includes the following topics

  • Trends and Issues in Technical Education
  • Distance Learning

Content of the journal

The magazine is dedicated especially to problematics in technical and scientific education within a wide range of educational institutes. The magazine is a platform for transferring new and innovative knowledge into teaching practice. It is specialized in research, development and evaluation of new didactic tools, procedures and methods. It publishes particularly results of specific researches with students’ participation and information leading to improvement and increase of the efficiency in the process of education. The magazine is focused especially on the area of Central Europe and countries with similar school systems. Published articles are written in Czech, English, Slovak and Polish. The aim of the magazine is to publish interesting ideas and visions of scientific and professional staff with interest in effective and high-quality education. The magazine is published on annual basis.

Editorial board

Prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., ZČU v Plzni.
PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D., ZČU v Plzni.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., ZČU v Plzni.
PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D., ZČU v Plzni.
PaedDr. Petr Mach, CSc., ZČU v Plzni.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D., ZČU v Plzni.
Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D., ZČU v Plzni.
Dr. Stefanos Armakolas, Ph.D., University of Patras
Mgr. Miroslav Šebo, Ph.D., Constantine the Philosopher University in Nitra
Mgr. Zuzana Izquierdo Montes, representative of primary education
Mgr. Pavel Moc, representative of high school education

Instructions for authors

The magazine publishes results of scientific and professional works which are in agreement with its focus, have positive ranking by selected reviewers and meet formal criteria. The magazine
publishes articles written in Czech, English, Slovak and Polish. The articles are sent to the editor’s email address (itevjournal@gmail.com) every year from 20.2. to 30. 6. 2024 (the first issue, second issue to 30.11. 2024). Authors of the articles dobserve the rules of formatting and the structure given  by template. Namely is important to:

  1. present the abstract, the name of the article in English and mother tongue (the language of the
    article) and key words.
  2. include the structured content of the article and a conclusion.
  3. literature and resources (if needed).

Authors shall avoid using footnotes or interconnection of any components to other programs, files or databases. Contributions are no more proofread. They are edited.

Template

Review procedure

Review process is anonymous and consists of two stages. Every article, which meets all formal requirements, is sent by the editors to two reviewers. The reviewers assess particularly benefits of the solution, up-to-dateness, the atractiveness of the topic and the relevance of resources or tools used. The final decision is always by the editors. The editors reserve the right not to publish an article although it includes positive reviews.

 

==========CZ==========

Obsahové zaměření časopisu

Časopis se věnuje především problematice ve vzdělávání technických a přírodovědných oborů v rámci širokého spektra vzdělávacích institucí. Časopis je platformou pro transfer nových a inovativních poznatků do pedagogické praxe. Specializuje se na výzkum, vývoj a evaluaci nových didaktických pomůcek, postupů a metod. Publikuje zejména výsledky specifického výzkumu s participací studentů a informace vedoucí ke zkvalitňování a zefektivňování vzdělávacího procesu.
Časopis je zaměřený zejména na středoevropský prostor a státy s podobnými školskými systémy. Publikuje texty článků psané v jazyce českém, anglickém, slovenském a polském.
Cílem časopisu je umožnit publikaci zajímavých myšlenek a vizí vědeckých a odborných pracovníků se zájmem o efektivní a kvalitní školství. Časopis vychází jednou ročně.

Ročník 2023

Pokyny pro autory

Časopis publikuje výsledky vědecké a odborné práce, které jsou v souladu se zaměřením časopisu, jsou pozitivně hodnoceny vybranými recenzenty a splňují formální kritéria. Časopis uveřejňuje texty článků psané v jazyce českém, anglickém, slovenském a polském.

Články jsou zasílány na emailovou adresu redakce (itevjournal@gmail.com) a to od 20. 2. do 30. 6. 2024 (1. číslo, 2. číslo do 30. 11. 2024) každého roku. Autoři článků dodržují formátování a strukturu danou danou šablonou pro tvorbu příspěvku. Zejména se jedná o:

1) přítomnost abstraktu a názvu článku v anglickém a národním jazyce (jazyce příspěvku), klíčových slov,

2) strukturovaný obsah článku a závěr,

3) literatura a zdroje (pokud jsou potřeba).

Autoři nechť se vyvarují použití poznámek pod čarou a propojení komponent na další programy, soubory a databáze.

Příspěvky neprochází jazykovou ani stylistickou korekturou. Jsou redakčně upraveny.

Šablona pro příspěvek

 

Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá anonymně ve dvou fázích. Každý zaslaný článek po splnění formálních náležitostí je redakcí zaslán dvěma recenzentům.  Recenzent posuzuje zejména přínos řešení, aktuálnost zpracovávané problematiky, atraktivnost tématu nebo relevanci zdrojů či použitých nástrojů. O konečném verdiktu o vydání rozhoduje vždy redakce. Redakce si vyhrazuje právo nevydat článek ani podpořený pozitivními posudky.