Important information

Deadlines

Registration deadline for authors: 30. 4. 2024 (included)

Abstract Submission Deadline: 30. 4. 2024 (included)

Paper Submission Deadline: 30. 6. 2024  Send article to the journal „Inovace a technologie ve vzdělávání“

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

(I confirm that I have read the information about the processing of personal data)

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

(I give my consent to the processing of personal data.)

Zájemce přihláškou na konferenci poskytuje ZČU v Plzni bezplatnou nevýhradní licenci k uveřejnění abstraktu ve sborníku a časopisu z této konference a v případě účasti v soutěžní části konference Olympiády techniky 2022 poskytuje bezplatnou nevýhradní licenci ZČU v Plzni k uveřejnění video prezentace na webových stránkách olympiadatechniky.cz a na kanálu ZČU v Plzni webové stránky https://youtube.com/. Zájemce současně prohlašuje, že je autorem díla a poskytnutím licence nejsou dotčena práva třetích osob.

(By applying for the conference, the applicant provides the UWB in Pilsen with a free non-exclusive license to publish an abstract in the proceedings and journal of this conference and in case of participation in the competition part of the Technologies contest conference. on the UWB channel in Pilsen website https://youtube.com/. At the same time, the applicant declares that he is the author of the work and the granting of a license does not affect the rights of third parties.)