Olympiáda techniky 2023

Proceedings Of Abstracts – Olympiáda techniky 2023 – download

Results of 2023: The expert jury evaluated the contributions of the 17th year

Multimedia and didactic works

1.

Andrea Šoporová Chochoľáková – Educational use of cultural monuments in the subject of technology (Edukačné využitie kultúrnej pamiatky v predmete Technika)

Janka Mampouyová, Emília Šlepkovská – The Earth and the set of didactic aids in development of the technical education utilizing STEAM strategy  (Planéta Zem a súbor didaktických pomôcok  v technickom vzdelávaní prostredníctvom stratégie STEAM)

2.

Maria Mitroulia – A Bibliometric Analysis on Research Trends of  Distance Education using Scopus Database (Bibliometrická analýza trendů výzkumu distančního vzdělávání pomocí databáze Scopus)

Christos Zotos, Stefanos Balaskas – A study of primary school students‘ neuromarketing perceptions   (Studie neuromarketingového vnímání žáků základních škol)

3.

Vojtěch Soukup – LOGO in Elementary School (LOGO na základní škole)

Matěj Brožek – Web application for study planning (Webová aplikace pro plánování studia)

Marie Černá – Constructive activities of pupils with special educational needs  (Konstrukční činnosti s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami)

Stefanos Armakolas – The Current and Future Research on Distance Education: A Bibliometric Analysis (Současný a budoucí výzkum distančního vzdělávání: bibliometrická analýza)

Kateřina Peksová – Food preparation in the educational field of man and the world of work at the first level of primary school  (Příprava pokrmů ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce na 1. stupni ZŠ)

Jan Kaňka – Environmental projects and the topic of sustainable development in education (Environmentální projekty a téma udržitelného rozvoje ve vzdělávání)

Veronika Patáková – Physical units in the mathematics curriculum at primary school   (Fyzikální jednotky v učivu matematiky na 1. stupni základní školy)
Pavlína Housarová – Working with wood in the 1st grade of elementary school (Práce se dřevem na 1. stupni ZŠ)

Barbora Jendrichovská, Viktória Jašušáková – The use of the concept cartoons© method in the  inquiry based technical education of primary school in integration with science and social sciences education   (Využitie metódy concept CARTOONS© vo výskumne ladenej koncepcii technického vzdelávania na 1. stupni základnej školy v integrácii s prírodovedným a spoločenskovedným vzdelávaním)

Tomáš Kindelmann – QR codes in schools (QR kódy ve školách)

Nikol Fialová – Interactive presentation technology and its use at primary schools in the Karlovy Vary region (Interaktivní prezentační technologie a její využívání na prvním stupni ZŠ v Karlovarském kraji)

Foteini Serpanou, Staikou Christina, Mila Dimitra, Lefki Menagia  (The investigation of the effectiveness of distance education and the role of cooperative learning (Zkoumání efektivity distančního vzdělávání a role kooperativního učení)

Barbora Hankerová – Development of technical thinking, skill and creativity in children at the 1st level of primary school       (Rozvoj technického myšlení, zručnosti a kreativity u dětí na 1. stupni ZŠ)

Anastasia Griva – Online courses and silent students    (Online kurzy a tiší studenti)

Angeliki Alexandropoulou, Athina Kazana – Cultivating Computational Thinking through STE(A)M activities in a distance learning environment      (Možnost kultivace informačního myšlení prostřednictvím aktivit STE(A)M v prostředí dálkového studia)

Erik Krajinčák – Education of teachers of technical subjects with a focus on electrical engineering (Vzdelávanie pedagógov technických predmetov so zameraním na elektrotechniku)

Soňa Königsmarková – Use of elimination in solving sets of points for given properties (Využití eliminace při řešení množin bodů dané vlastnosti)

Jury:
Secretary: Mgr. Jan Fadrhonc, Ph.D., Členové / Members: Stefanos Armakolas MSc, PhD., Mgr. Ružena Čiliaková, PhD., Mgr. Miroslav Šebo, PhD., dr Waldemar Lib, Marcin Musioł, dr, dr Ewelina Kawiak, Mgr. et Mgr. Eliška Homutová, Mgr. Pavel Moc

didactic technical works

1.

Nina Nikita King – Programming a single-board microcontroller with block language for primary schools (Programování jednodeskového počítače v blokovém programovacím jazyce pro základní školy)

2.

Petr Zegermacher – Torque ballista model (Model torzní balisty)

3.

Justyna Dubeńska – Rakieta z wodnym silnikiem odrzutowym    (Raketa s vodním proudovým motorem)

Tomáš Randa – Vaňaus angle trisector (Vaňausův Trisektor úhlu)

Tomáš Ungr – Intelligent wiring in technical education at primary school            (Inteligentní elektroinstalace v technické výchově na základní škole)

Pavel Honzík – 3D printer prints and their mechanical properties  (Výtisky na 3D tiskárně a jejich mechanické vlastnosti)
Kateřina Vasko – Preparation for cultivation work (Příprava pro pěstitelské práce)

Tomáš Vajskebr, Tomáš Zahradník – Aluminum smelting furnace (Výroba tavné pece na hliník)
Zuzana Pinkrová – Crafting recycled paper            (Výroba domácího papíru)

Tomáš Zahradník, Tomáš Vajskebr – PET bottles recycling for the production of filament for 3D printing  (Recyklace PET lahví pro výrobu filamentu pro 3D tisk)

Denisa Králová, Tereza Štěchová, Lucie Bláhová – Kit for hydroponic growing of plants – a project for primary school pupils        (Souprava pro hydroponické pěstování rostlin)

Eliška Perná, Jaroslav Jílek, Matěj Štefl – Kit for aquaponic growing of plants (Souprava pro akvaponické pěstování rostlin)

Kamila Pilch – Fotografia – Zdjęcia camera obscura, Fotografia – zdjęcia aparatem otworkowym (Fotografie – fotografie camera obscura, Fotografie – fotografie dírkovou komorou)

Gabriela Adamiak, Gabriela Bogdan – Ruchome obrazy – filmy animowane różnymi technikami (Pohyblivé obrázky – filmy animované různými technikami)

Libor Šmíd – Didactic model of fusion reactor (Didaktický model fúzního reaktoru)

Barbora Poledníková – Design, construction and food preparation for Elementary School (Design, konstruování a příprava pokrmů pro ZŠ)

Lucie Gössl – Working with electrical waste during vocational education (Práce s elektroodpadem při pracovní výchově)

Vendula Nožičková, Venclík Šimon – The ability of the material to conduct heat (Schopnost materiálu vést teplo)

Tobiáš Kubovič – Implementation of technological procedures in the production of marionette (Realizácia technologických postupov pri výrobe marionety)

Adéla Neverklová – Jewelry box (Šperkovnice)

Michaela Juráčková – Photovoltaic System in Education (Fotovoltaický systém ve vzdělávání)

Vít Krédl – Key ring, ruler, medal, templates on laser cutter (Klíčenka, pravítko, medaile, šablony na laserové řezačce)

Jury:

Secretary: Mgr. Daniel Aichinger, Ph.D., Členové / Members: doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., Mgr. Tomáš Sosna, Ing. Martin Dosedla, Ph.D., dr inż. Tomasz Warzocha, dr Hewilia Hetmańczyk